Gornergrat Bahn - Matterhorn
Sommer, bahn, ggb, gornergrat bahan, gornergrat bahn, shooting, zermatt

 

Home > 夏季 > 票价包含 > 山峰通行证 > 山峰通行证 七月/八月

山峰通行证 七月/八月

七月/八月

连续天数 成人 持有瑞士国铁票、半价卡或瑞士旅游通行证 9-16岁间的孩童
1 CHF 202.00 CHF 152.00 CHF 101.00
2 CHF 225.00 CHF 169.00 CHF 113.00
3 CHF 254.00 CHF 191.00 CHF 127.00
4 CHF 283.00 CHF 212.00 CHF 142.00
5 CHF 312.00 CHF 234.00 CHF 156.00
6 CHF 341.00 CHF 256.00 CHF 171.00
7 CHF 364.00 CHF 273.00 CHF 182.00
8 CHF 386.00 CHF 290.00 CHF 193.00
9 CHF 410.00 CHF 307.00 CHF 205.00
10 CHF 438.00 CHF 329.00 CHF 219.00
11 CHF 462.00 CHF 346.00 CHF 231.00
12 CHF 480.00 CHF 360.00 CHF 240.00
13 CHF 496.00 CHF 372.00 CHF 248.00
14 CHF 514.00 CHF 385.00 CHF 257.00
15 CHF 531.00 CHF 398.00 CHF 266.00
16 CHF 548.00 CHF 411.00 CHF 274.00
17 CHF 559.00 CHF 420.00 CHF 280.00
18 CHF 572.00 CHF 429.00 CHF 286.00
19 CHF 583.00 CHF 437.00 CHF 292.00
20 CHF 595.00 CHF 446.00 CHF 298.00
21 CHF 606.00 CHF 455.00 CHF 303.00
一个月 CHF 785.00 CHF 589.00 CHF 393.00
5天内选择3天 CHF 265.00 CHF 199.00 CHF 133.00
6天内选择4天 CHF 300.00 CHF 225.00 CHF 150.00

延长天数

连续天数 成人 持有瑞士国铁票、半价卡或瑞士旅游通行证 9-16岁间的孩童
1 天 (1-2 天) CHF 58.00 CHF 43.00 CHF 29.00
1 天(3-7 天) CHF 52.00 CHF 39.00 CHF 26.00
2 天 (3-7 天) CHF 87.00 CHF 65.00 CHF 44.00
3 天 (3-7天) CHF 110.00 CHF 82.00 CHF 55.00
1 天 (8天起) CHF 47.00 CHF 35.00 CHF 24.00
2 天 (8天起) CHF 81.00 CHF 61.00 CHF 41.00
3天 (8天起) CHF 104.00 CHF 78.00 CHF 52.00
夏日滑雪需额外付费 CHF 30.00 CHF 30.00 CHF 20.00