Gornergrat Bahn - Matterhorn
Sommer, bahn, ggb, gornergrat bahan, gornergrat bahn, shooting, zermatt

 

Home > 夏季 > 票价包含 > 山峰通行证 > 山峰通行证 五月/六月和九月/十月

山峰通行证 五月/六月和九月/十月

五月/六月和九月/十月

连续天数 成人 持有瑞士国铁票、半价卡或瑞士旅游通行证 9-16岁间的孩童
1 CHF 158.00 CHF 118.00 CHF 79.00
2 CHF 176.00 CHF 132.00 CHF 88.00
3 CHF 198.00 CHF 149.00 CHF 99.00
4 CHF 221.00 CHF 165.00 CHF 110.00
5 CHF 243.00 CHF 182.00 CHF 122.00
6 CHF 266.00 CHF 199.00 CHF 133.00
7 CHF 284.00 CHF 213.00 CHF 142.00
8 CHF 302.00 CHF 226.00 CHF 151.00
9 CHF 320.00 CHF 240.00 CHF 160.00
10 CHF 342.00 CHF 257.00 CHF 171.00
11 CHF 360.00 CHF 270.00 CHF 180.00
12 CHF 374.00 CHF 280.00 CHF 187.00
13 CHF 387.00 CHF 290.00 CHF 194.00
14 CHF 401.00 CHF 300.00 CHF 200.00
15 CHF 414.00 CHF 311.00 CHF 207.00
16 CHF 428.00 CHF 321.00 CHF 214.00
17 CHF 437.00 CHF 327.00 CHF 218.00
18 CHF 446.00 CHF 334.00 CHF 223.00
19 CHF 455.00 CHF 341.00 CHF 227.00
20 CHF 464.00 CHF 348.00 CHF 232.00
21 CHF 473.00 CHF 354.00 CHF 236.00
一个月 CHF 612.00 CHF 459.00 CHF 306.00
5天内任选3天 CHF 207.00 CHF 155.00 CHF 104.00
6天内任选4天 CHF 234.00 CHF 176.00 CHF 117.00

延长天数

连续天数 成人 持有瑞士国铁票、半价卡或瑞士旅游通行证 9-16岁间的孩童
1 天 (1-2 天) CHF 45.00 CHF 34.00 CHF 23.00
1 天(3-7 天) CHF 41.00 CHF 30.00 CHF 20.00
2 天 (3-7 天) CHF 68.00 CHF 51.00 CHF 34.00
3 天 (3-7天) CHF 86.00 CHF 64.00 CHF 43.00
1 天 (8天起) CHF 36.00 CHF 27.00 CHF 18.00
2 天 (8天起) CHF 63.00 CHF 47.00 CHF 32.00
3天 (8天起) CHF 81.00 CHF 61.00 CHF 41.00
夏日滑雪需额外付费 CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 20.00