Gornergrat Bahn - Matterhorn

 

Home > 夏季 > 季節限定 > 山峰通行證 > 山峰通行證 七月/八月

山峰通行證 七月/八月

七月/八月

連續天數 成人 持有瑞士國鐵票、半價卡或瑞士旅遊通行證 9-16歲間的孩童
1 CHF 188.00 CHF 141.00 CHF 94.00
2 CHF 215.00 CHF 162.00 CHF 108.00
3 CHF 243.00 CHF 182.00 CHF 122.00
4 CHF 271.00 CHF 203.00 CHF 135.00
5 CHF 298.00 CHF 224.00 CHF 149.00
6 CHF 326.00 CHF 244.00 CHF 163.00
7 CHF 348.00 CHF 261.00 CHF 174.00
8 CHF 370.00 CHF 278.00 CHF 185.00
9 CHF 392.00 CHF 294.00 CHF 196.00
10 CHF 420.00 CHF 315.00 CHF 210.00
11 CHF 442.00 CHF 332.00 CHF 221.00
12 CHF 459.00 CHF 344.00 CHF 229.00
13 CHF 475.00 CHF 356.00 CHF 238.00
14 CHF 492.00 CHF 369.00 CHF 246.00
15 CHF 508.00 CHF 381.00 CHF 254.00
16 CHF 525.00 CHF 394.00 CHF 262.00
17 CHF 536.00 CHF 402.00 CHF 268.00
18 CHF 547.00 CHF 410.00 CHF 273.00
19 CHF 558.00 CHF 419.00 CHF 279.00
20 CHF 569.00 CHF 427.00 CHF 285.00
21 CHF 580.00 CHF 435.00 CHF 290.00
一個月 CHF 751.00 CHF 564.00 CHF 376.00
5天內選擇3天 CHF 254.00 CHF 191.00 CHF 127.00
6天內選擇4天 CHF 287.00 CHF 215.00 CHF 144.00

延長天數

連續天數 成人 持有瑞士國鐵票、半價卡或瑞士旅遊通行證 9-16歲間的孩童
1 天 (1-2 天) CHF 55.00 CHF 41.00 CHF 28.00
1 天(3-7 天) CHF 50.00 CHF 37.00 CHF 25.00
2 天 (3-7 天) CHF 83.00 CHF 62.00 CHF 41.00
3 天 (3-7天) CHF 105.00 CHF 79.00 CHF 52.00
1 天 (8天起) CHF 44.00 CHF 33.00 CHF 22.00
2 天 (8天起) CHF 77.00 CHF 58.00 CHF 39.00
3天 (8天起) CHF 99.00 CHF 75.00 CHF 50.00
夏日滑雪需額外付費 CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 20.00