Gornergrat Bahn - Matterhorn
Sommer, bahn, ggb, gornergrat bahan, gornergrat bahn, shooting, zermatt

 

Home > 夏季 > 季節限定 > 山峰通行證 > 山峰通行證 七月/八月

山峰通行證 七月/八月

七月/八月

連續天數 成人 持有瑞士國鐵票、半價卡或瑞士旅遊通行證 9-16歲間的孩童
1 CHF 175.00 CHF 131.00 CHF 88.00
2 CHF 195.00 CHF 146.00 CHF 98.00
3 CHF 220.00 CHF 165.00 CHF 110.00
4 CHF 245.00 CHF 184.00 CHF 123.00
5 CHF 270.00 CHF 203.00 CHF 135.00
6 CHF 295.00 CHF 221.00 CHF 148.00
7 CHF 315.00 CHF 236.00 CHF 158.00
8 CHF 335.00 CHF 251.00 CHF 168.00
9 CHF 355.00 CHF 266.00 CHF 178.00
10 CHF 380.00 CHF 285.00 CHF 190.00
11 CHF 400.00 CHF 300.00 CHF 200.00
12 CHF 415.00 CHF 311.00 CHF 208.00
13 CHF 430.00 CHF 323.00 CHF 215.00
14 CHF 445.00 CHF 334.00 CHF 223.00
15 CHF 460.00 CHF 345.00 CHF 230.00
16 CHF 475.00 CHF 356.00 CHF 238.00
17 CHF 485.00 CHF 364.00 CHF 243.00
18 CHF 495.00 CHF 371.00 CHF 248.00
19 CHF 505.00 CHF 379.00 CHF 253.00
20 CHF 515.00 CHF 386.00 CHF 258.00
21 CHF 525.00 CHF 394.00 CHF 263.00
一個月 CHF 680.00 CHF 510.00 CHF 340.00
5天內選擇3天 CHF 230.00 CHF 173.00 CHF 115.00
6天內選擇4天 CHF 260.00 CHF 195.00 CHF 130.00

延長天數

連續天數 成人 持有瑞士國鐵票、半價卡或瑞士旅遊通行證 9-16歲間的孩童
1 天 (1-2 天) CHF 50.00 CHF 38.00 CHF 25.00
1 天(3-7 天) CHF 45.00 CHF 34.00 CHF 23.00
2 天 (3-7 天) CHF 75.00 CHF 56.00 CHF 38.00
3 天 (3-7天) CHF 95.00 CHF 71.00 CHF 48.00
1 天 (8天起) CHF 40.00 CHF 30.00 CHF 20.00
2 天 (8天起) CHF 70.00 CHF 53.00 CHF 35.00
3天 (8天起) CHF 90.00 CHF 68.00 CHF 45.00
夏日滑雪需額外付費 CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 20.00