Gornergrat Bahn - Matterhorn
Sommer, bahn, ggb, gornergrat bahan, gornergrat bahn, shooting, zermatt

 

Home > 夏季 > 季節限定 > 山峰通行證 > 山峰通行證 五月/六月和九月/十月

山峰通行證 五月/六月和九月/十月

五月/六月和九月/十月

連續天數 成人 持有瑞士國鐵票、半價卡或瑞士旅遊通行證 9-16歲間的孩童
1 CHF 182.00 CHF 137.00 CHF 91.00
2 CHF 203.00 CHF 152.00 CHF 102.00
3 CHF 229.00 CHF 172.00 CHF 115.00
4 CHF 255.00 CHF 191.00 CHF 128.00
5 CHF 281.00 CHF 211.00 CHF 141.00
6 CHF 307.00 CHF 230.00 CHF 154.00
7 CHF 328.00 CHF 246.00 CHF 164.00
8 CHF 348.00 CHF 261.00 CHF 174.00
9 CHF 369.00 CHF 277.00 CHF 185.00
10 CHF 395.00 CHF 296.00 CHF 198.00
11 CHF 416.00 CHF 312.00 CHF 208.00
12 CHF 432.00 CHF 324.00 CHF 216.00
13 CHF 447.00 CHF 335.00 CHF 224.00
14 CHF 463.00 CHF 347.00 CHF 232.00
15 CHF 478.00 CHF 359.00 CHF 239.00
16 CHF 494.00 CHF 371.00 CHF 247.00
17 CHF 504.00 CHF 378.00 CHF 252.00
18 CHF 515.00 CHF 386.00 CHF 258.00
19 CHF 525.00 CHF 394.00 CHF 263.00
20 CHF 536.00 CHF 402.00 CHF 268.00
21 CHF 546.00 CHF 410.00 CHF 273.00
一個月 CHF 707.00 CHF 530.00 CHF 354.00
5天內選擇3天 CHF 239.00 CHF 179.00 CHF 120.00
6天內選擇4天 CHF 270.00 CHF 203.00 CHF 135.00

延長天數

連續天數 成人 持有瑞士國鐵票、半價卡或瑞士旅遊通行證 9-16歲間的孩童
1 天 (1-2 天) CHF 52.00 CHF 39.00 CHF 26.00
1 天(3-7 天) CHF 47.00 CHF 35.00 CHF 24.00
2 天 (3-7 天) CHF 78.00 CHF 59.00 CHF 39.00
3 天 (3-7天) CHF 99.00 CHF 74.00 CHF 50.00
1 天 (8天起) CHF 42.00 CHF 32.00 CHF 21.00
2 天 (8天起) CHF 73.00 CHF 55.00 CHF 37.00
3天 (8天起) CHF 94.00 CHF 71.00 CHF 47.00
夏日滑雪需額外付費 CHF 30.00 CHF 30.00 CHF 20.00